ඉතිහාසය – ශ්‍රීමාල් දැඩිගම

ශ්‍රීමාල් දැඩිගම සර්ගේ ඉතිහාසය පන්තියට සම්බන්ධවීමට කැමති දරුවන් පහත ලින්ක් මගින් වට්ස්ඇප් ගෲප් වෙත එකතු වෙන්න.

වට්ස්ඇප් ගෲප් එක පිරී ඇත්නම් 0759117676 අංකයට වට්ස්ඇප් කරන්න.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)