නින්දට පෙර – 06-09 ශ්‍රේණි (FREE CLASS)

සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ පවත්වන පන්ති මාලාවකි. සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 9.00 සිට 10.00 දක්වා පැවැත්වේ.

පහත වට්ස්ඇප් ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *