දෙමළ භාෂාව – එම්. සෙල්වකුමාර්

දෙමළ පන්තියට සම්බන්ධවීමට කැමති දරුවන් පහත ලින්ක් මගින් වට්ස්ඇප් ගෲප් වෙත එකතු වෙන්න.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *