නින්ද නොයන විද්‍යාව පන්තිය – August Study Plan

අමිල මල්ලිකාරච්චි සර්ගේ නින්ද නොයන විද්‍යාව පන්තියට සම්බන්ධවීමට කැමති දරුවන් පහත ලින්ක් මගින් වට්ස්ඇප් ගෲප් වෙත එකතු වෙන්න.

වට්ස්ඇප් ගෲප් එක පිරී ඇත්නම් 0759117676 අංකයට වට්ස්ඇප් කරන්න.

2 thoughts on “නින්ද නොයන විද්‍යාව පන්තිය – August Study Plan”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *